Избери език / Select language / выбрать язык

 

Моята професионална идентичност е на сексолог – психотерапевт. Какво означава това?

Обикновено мъжете, жените и двойките, обръщащи се за помощ към мен, споделят различни сексуални оплаквания, представяйки ги като симптоми на евентуално заболяване. Най-честите неблагополучия в интимния живот, които ги водят в кабинета ми са:

– затруднена, непълна или губеща се ерекция
– липса на овлажняване или болки при сексуален контакт
– подтиснато сексуално желание и незадоволителна честота на интимните контакти
– липса на контрол върху еякулацията или блокирана еякулация при сношение
– затруднено достигане до оргазъм или липса на сексуална удовлетвореност.

 

Всяко от тези неблагополучия е свързано както с функционирането на организма, така и с личните ни преживявания, мисли и поведение, но най-вече – с уникалността на взаимодействието ни със сексуалния партньор. Затова пълното разбиране на сексуалните проблеми, както и намирането на оптимални терапевтични решения изисква комплексна компетентност.

Медицинската ми квалификация и опит в областта на сексуалната медицина ми позволяват да идентифицирам евентуалните болестни нарушения в организма. Като лекар аз предписвам (при необходимост) и най-адекватните медикаменти, които могат да са с решаващ принос за преодоляване на проблема.

Едновременно с това аз съм лицензиран индивидуален и двойков психотерапевт, което ми дава възможност да изследвам уникалността на всяка конкретна история в нейната човешка пълнота и сложност. Психотерапевтичният подход, който използвам, надгражда над медицинската терапия възможности, които мобилизират индивидуалните и партньорските усилия за намиране на нови, по-добри решения на конкретните житейските предизвикателства.

Запазването на час за консултация с мен може да стане чрез обаждане на телефон 0888 92 43 69 или автоматично чрез платформата Superdoc и Healee.

 

My professional identity is that of a sexologistpsychotherapist. What does that mean?

Usually men, women and couples, that turn to me for help, share various sexual issues, presenting them as symptoms of a possible disease. The most common adversities in their intimate life that bring them to my office are:
– erectile difficulties (insufficient or unstable erection)
lack of lubrication and painful intercourse
– suppressed sexual desire and unsatisfactory frequency of intimate contacts
– premature or blocked ejaculation during
sexual intercourse
– difficulty
in reaching orgasm or lack of sexual satisfaction.

Each of these adversities are related to the functioning of the body, but most of all – they are expression of our experiences in uniqueness of our interaction with sexual partner.

My medical training and experience in the field of sexual medicine allows me to identify possible disorders in the body. As a physician, I prescribe when necessary the most adequate medication, which sometimes makes a decisive contribution to overcoming the problem.

At the same time, I am a licensed individual and couples psychotherapist and that enables me to understand the complexity of each story told in the office in its human completeness. The psychotherapeutic approach that I use mobilizes individual and partner efforts to find new and better solutions to specific life challenges.

Thus, my sexological competence combines sexual medicine and psychotherapy, giving the best options for dealing with challenges in the intimate life.

Booking a consultation with me can be done by calling 0888924369 onlile here.

An online consultation can be carried out via these platforms. In-person and online consultations are both individual and for couples.

My experience and specialisation in sexual health has led me to become increasingly involved in developing education and training programmes. They are aimed at youth audiences, professional groups and the general public. My aim is to promote the modern science advances so that we not only avoid most of the predictable problems, but actively use our creative potential to develop more fulfilling and happy intimate relationships.

Моя профессиональная идентичность: Я сексолог – психотерапевт – что это значит?

Обычно мужчины, женщины и пары, обращающиеся ко мне за помощью, делятся различными сексуальными жалобами, представляя их как симптомы возможного заболевания. Наиболее распространенными несчастьями в интимной жизни, которые приводят их в мой кабинет, являются: – трудности, неполнота или потеря эрекции, отсутствие увлажнения или наличие боли в половом акте, подавленное сексуальное желание и неудовлетворительная частота интимных контактов, отсутствие контроля над эякуляцией или блокирование эякуляции в
половом акте, трудности с достижением оргазма или отсутствие сексуального удовлетворения.

Каждое из этих несчастий связано как с функционированием организма, так и с нашими личными переживаниями, мыслями и поведением, но в основном – с уникальностью нашего взаимодействия с сексуальным партнером. Поэтому полное понимание сексуальных проблем, а также поиск оптимальных терапевтических решений требует комплексной компетенции.

Моя медицинская квалификация и опыт в области сексуальной медицины позволяют мне выявлять возможные заболевания в организме.

В то же время я являюсь лицензированным индивидуальным и двойным психотерапевтом, что позволяет мне исследовать уникальность каждой конкретной истории в ее человеческой полноте и сложности. Психотерапевтический подход, который я использую, основывается на возможностях медицинской терапии, которые мобилизуют индивидуальные и партнерские усилия для поиска новых, лучших решений конкретных жизненных проблем.

Можете записаться на консультацию по телефону:

0888 92 43 69 или тук.

 

Через эти платформы мы также можем провести онлайн-консультацию. Участие и онлайн-консультации могут быть как индивидуальными, так и двойными.